Kattints Kattints

Adatvédelmi tájékoztató | KG Dental

HU EN DE

Adatvédelmi tájékoztató

KG DENTAL Lajta Kft.

 1. információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénynek (Info tv.) és az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) történő megfelelés biztosítása érdekében, személyes adatok megbízásból történő feldolgozása vonatkozásában
 
Az Adatkezelő adatai

Cégnév:                                   KG DENTAL LAJTA Fogorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:                                9200 Mosonmagyaróvár, Kórház u. 6.
Adószám:                               14577163208
Cégjegyzékszám:                   08 09 017381
Weblap:                                  www.kgdental.eu
Kapcsolattartás:                      Koltai Zalán és Dr. Koltai Tibor ügyvezetők
Telefon:                                  +36 96 217 044; +36 96 566 462
E-mail:                                    info@kgdental.eu
Adatvédelmi Tisztviselő:        nincs
Az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) megfelelő mérlegelésének eleget téve az adatkezelő úgy határozott, hogy adatvédelmi tisztviselő kijelölése nem szükséges.

A KG DENTAL LAJTA Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.
A www.kgdental.eu weboldal üzemeltetője a KG DENTAL LAJTA Kft.

A jelen Szabályzat az alábbiakat tartalmazza:
 • az általunk gyűjtött érintettek azonosító adatok típusait;
 • az adatkezelési célok felsorolását;
 • azon jogalapokat, amelyek alapján ezek kezelései történik;
 • mindazok felsorolását, akikhez az adatok továbbításra kerülnek; és
 • hogyan történik a tárolásuk.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait!
Tartalom

Preambulum.. 3
Az adatkezelés célja. 3
Az adatkezelés módja. 4
A tájékoztatóban használt alapfogalmak értelmezése …………………………………………4
Hogyan kezeljük adatait? …………………………………………………………….………..6
Milyen adatkezeléseket hajtunk végre? Milyen adatokat rögzítünk? …………………………7
Technikai adatok - Mit teszünk az adatbiztonságért? ………………………………...…….. 12
Információbiztonság. 13
Általános adatkezelési irányelveink ………………………………………………………….14
Hol tároljuk az adatait? ………………………………………………………………………17
Adattovábbítás, adatfeldolgozás …………………….……………………………………….17
Adatvédelmi hatósági eljárás ……………………………………….………………………..24
Egyéb rendelkezések ………………………………………………………………………………………………….24
 

Preambulum

A KG DENTAL LAJTA Kft. magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 
A KG DENTAL LAJTA Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.kgdental.eu/adatvedelem címen.  Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. 
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. 
 • Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
 • A KG DENTAL LAJTA Kft a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

A KG DENTAL LAJTA Kft az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

Az adatkezelés célja


Társaságunk, mint adatkezelő, az alábbi célokból kezel személyes adatokat:
 • az egészséges szájhigiénia megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,
 • a fogászati praxis eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése,
 • az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
 • a betegjogok érvényesítése.

 

 

Az adatkezelés módja


Az adatkezelő által kezelt személyes adatok módja történhet
 • papír alapon
 • e-mailen
 • CRM rendszeren keresztül
 • központi fogorvosi szoftveren
 • kamerafelvételen
 • telefonon


A tájékoztatóban használt alapfogalmak értelmezése

Érintett:
Az a természetes személy, aki adatok útján beazonosított vagy beazonosítható.

Az érintett hozzájárulása:
Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Személyes adat:
Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosítható, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelő:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;


Adatkezelés:
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;


Adatfeldolgozás:
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;


Adatfeldolgozó:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

Egészségügyi adat:
Egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról; 

Harmadik személy:
Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Hogyan kezeljük adatait?

Az adatokat közvetlenül Öntől kapjuk. Ezekben az esetben vagy az Ön hozzájárulása vagy a közöttünk létrejövő szerződés adja az adatgyűjtés és feldolgozás jogalapját.
A KG DENTAL LAJTA Kft fogászati turizmussal, fogászati és fogtechnikai kezelésekkel, valamint páciensei utazásszervezésével foglalkozik. A GDPR rendelete a természetes személyek adatvédelmére terjed ki, ezért ajánlatkérésében, hozzánk címzett személyes levelében igyekszünk betartani az erre vonatkozó minden lehetséges előírást.
Az egészségügyi adatok kezelése és feldolgozása során kiemelten fontos a célhoz kötöttség követelménye, amely szerint személyes adatokat csak előre meghatározott célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá a cél eléréséhez szükséges ideig és mértékben kezelünk.
Az egészségügyi adatok felvétele a fogorvosi ellátás része.
 • Az egészségügyi és a személyazonosító adatoknak a kezelt személy (törvényes képviselője) részéről történő szolgáltatása – az egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelezően előírt személyazonosító adatok megadása önkéntes.
 • Abban az esetben, ha a gyógykezelt személy önként fordul a szolgáltatóhoz, az ellátással összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását – ellenkező nyilatkozat hiányában megadottnak kell tekinteni. (1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről)

A beteg vizsgálatával és gyógykezelésével kapcsolatos adatokat az egészségügyi dokumentáció tartalmazza. Az egészségügyi dokumentációt úgy vezetjük, hogy az a valóságnak megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát.
A fogorvosi, szájsebészeti ellátás során az Adatkezelő rögzíti a kezelést igénybe vevő személy (érintett) személyes -, illetve a kezelés szakszerű lefolytatása céljából szükséges egészségügyi adatait.
 • Az érintett vagy törvényes képviselője az egészségügyi és a személyazonosító adatokat az Adatkezelővel, mint egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés teljesítése érdekében adja meg az Adatkezelő részére.


Milyen adatkezeléseket hajtunk végre? Milyen adatokat rögzítünk?

A kapcsolatfelvétel során elkért adatok:
 • név
 • lakcím
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • időpont
 • kezelés neve
 • röntgenfelvétel - opcionális
A Kapcsolatfelvétel aloldalon keresztül beküldött adatok az info@kgdental.eu e-mail címre érkeznek.
 
Felhasználás / Tárolás Dentadmin fogorvosi szoftveren
Jogalap önkéntes hozzájárulás
EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) a)
Megőrzési idő adatkezelési cél megvalósulásáig vagy visszavonásig


Kamerás megfigyelés adatai
A kamerarendszer működtetésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatási kötelezettségnek teszünk eleget:
 • jelzések (piktogramok, feliratok) feltüntetése
 • tájékoztató kihelyezése
 • kameraszabályzat és mellékletei
 • adatvédelmi szabályzat és adatkezelési tájékoztatóban a kamerás megfigyelés kapcsán tett rendelkezések
 • tájékoztató a munkavállalók felé – írásban igazolt tanúsítás
 • munkavállalóktól kapott kérdések megválaszolása
 
Felhasználás kamerafelvétel
Jogalap önkéntes hozzájárulás és/vagy jogos érdek
EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) a) és f)
Tárolási idő 3 nap
adatvédelmi incidens esetén a törvényi előírásnak megfelelően
Utazásszervezés
Pácienseink részére utazásszervezést, szállásfoglalást is vállalunk. Ehhez az adatkezeléshez tartozó adatok a következők:
Szállásfoglalás
 • név
 • e-mail
 • érkezési és távozási időpont
 • kísérő neve

Repülőjegy foglalás
 • név
 • lakcím
 • telefonszám
 • születési dátum
 • érkezési és távozási időpont
 • kísérő neve
 • kísérő lakcíme
 • kísérő születési dátuma
 • transzfer és járatszám

Felhívjuk figyelmét, hogy a szállásfoglalás és utazásszervezés szolgáltatásaink esetében adattovábbítás és adatfeldolgozás történik harmadik fél (adatfeldolgozói szerződés alapján), részére!
 
Felhasználás /Tárolás online – a foglalásokról visszaigazolást küldünk az info@kgdental.hu e-mail címről
Dentadmin fogászati szoftveren
 
Jogalap önkéntes hozzájárulás és szerződés
EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) a) és b)
Tárolási idő adatkezelési cél megvalósulásáig vagy visszavonásig


Fogászati egészségügyi ellátás során kezelt adatok
A kezelés megkezdése előtt személyes adatait betegkartonon rögzítjük és tároljuk. Ezek a következők:
 • név
 • lakcím
 • telefonszám
 • allergia
 • egyéb betegségek
 • kezelés dátuma
 • mentálhigiénés adatok
 • státusz és kezelés részletezése

Röntgen felvételek (képalkotó diagnosztikai eljárás)  adatainak kezelése

A felvétel előtt rögzített adatok, melyek feltétlenül szükségesek a vizsgálat elvégzéséhez:
 • név
 • születési dátum
 
Felhasználás / Tárolás papír alapon - betegkartonon és
Dentadmin fogászati szoftveren
Jogalap szerződés
EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) b)
Megőrzési idő az egészségügyi tv-ben meghatározott ideig
1997. évi XLVII törvény (eü tv.)
30. § (1) *  Az egészségügyi dokumentációt - a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek, az arról készített leletek, valamint a (7) bekezdés kivételével - az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. A kötelező nyilvántartási időt követően gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében - amennyiben indokolt - az adatok továbbra is nyilvántarthatók. Ha a további nyilvántartás nem indokolt a nyilvántartást meg kell semmisíteni.
(2) *  Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni.
 

Panaszkezelés
Garanciaidőn belüli panaszait az info@kgdental.hu e-mail címre kérjük jelezni. Ez alapján kerül sor a garanciális adatok felvételére, illetve az újabb fogorvosi ellátás időpontfoglalására.

Egészségbiztosító (Krankenkasse) felé küldött adatok
Az Ön kifejezett kérése, írásos hozzájárulása alapján adatait egészségbiztosítója felé is továbbítjuk. Ezt a betegfelvételi lapon kérjük bejelölni és aláírásával hitelesíteni.
Felhasználás /Tárolás papír alapon – betegfelvételi lapon
Jogalap önkéntes hozzájárulás
EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) a)
Tárolási idő adatkezelési cél megvalósulásáig vagy visszavonásig

Munkavállalók adatkezeléseire vonatkozó adatok
Pácienseinket speciálisan képzett szakemberek látják el. Az Ön adatait recepciós kollégáink, orvosaink és asszisztenseink kezelik, rögzítik, továbbítják.
Munkavállalóink GDPR – a személyes adatok védelmére vonatkozó – oktatásban részesültek.
A GDPR rendelet munkavállalóink adataira és adatkezelésére is vonatkozik. Ennek értelmében a Munka törvénykönyve rendelkezik. Ez alapján kötelezően meghatározott adatokat kezelünk és továbbítunk a hatóságok felé. Erre vonatkozó részletes adatkezelési előírások az adatkezelő Adatvédelmi Szabályzatában találhatók.

Állásajánlatra való jelentkezés
A meghirdetett állásajánlatokra beérkezett önéletrajzok az info@koza.hu e-mail címre érkeznek. Beérkezés után nyomtatjuk és papír alapon tároljuk az üres pozíció betöltéséig.
 

Fogászati tippek, tanácsok

Fogászati problémája van? Olvassa el legfrissebb fogászati tanácsainkat fogorvosainktól!

További bejegyzések »
Időpontfoglalás